Algemene voorwaarden

Jaargang 2020|2021

Verantwoordelijkheid
Ouders/verzorgers, die de lidmaatschap overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de verantwoordelijke. Ook indien leden tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de overeenkomst is aangegaan de verantwoordelijke.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar!

Vakanties en vrije dagen
In basisschoolvakanties (regio midden Nederland) en op feestdagen zijn er geen danslessen. In de maanden juli en augustus is er een zomerstop.

Proefles
De eerste proefles is altijd gratis bij Studio Max Dance. Daarna wordt er geacht in te schrijven.

Inschrijven
Het inschrijfformulier is online in te vullen via de button rechtsboven op de website, of klik nu op > inschrijfformulier. Zodra het inschrijfformulier volledig is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, ontvangt Studio Max Dance deze in haar inbox en zal deze verwerkt worden. Binnen een week ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een factuur via mail.

Bij adreswijziging dient Studio Max Dance zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.

Uitschrijven
Uitschrijving dient uiterlijk op de 1e van de maand voorafgaand aan het nieuwe dansseizoen ontvangen te zijn. Dit betekent dat uitschrijving binnen moet zijn voor:

  • 1 januari

OF

  • 1 augustus

De uitschrijving dient schriftelijk via de mail te gebeuren. Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd. Zonder schriftelijke afmelding, blijft u automatisch ingeschreven en wordt het abonnement dus automatisch verlengd voor een nieuw half seizoen.

Verlengen abonnement
Zonder schriftelijke opzegging, blijft u automatisch ingeschreven en wordt het abonnement dus automatisch verlengd voor een nieuw half seizoen.

Tussentijdse beëindiging
Het lidmaatschap kan tussentijds beëindigd worden. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden middels een verzoek tot uitschrijving. Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd. Restitutie van het lesgeld is NIET mogelijk. Behalve wanneer onderstaande uitzondering van toepassing is;

  • Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlangd. Dit ter beoordeling aan Studio Max Dance.

In dit geval is restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Studio Max Dance. Studio Max Dance beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. LET OP: de eerste vier gemiste lessen zijn in de regel voor eigen rekening.

Betaling lesgeld
De tarieven zijn gebaseerd op een half dansseizoen (feestdagen, schoolvakanties en zomerstop zijn hier achterwege gelaten). Bij een later instroommoment, wordt het tarief vastgesteld op de nog te volgen lesperiode.

Het bedrag dient ineens te worden overgemaakt, na ontvangst van de factuur (via mail). Dit dient via bankoverschrijving te gebeuren onder vermelding van het factuurnummer. Lesgeld dient bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Studio Max Dance 14 dagen na het ontvangen van de factuur.

Inschrijfgeld & korting

Er wordt €5,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
Bij het volgen van meerdere lessen door dezelfde cursist wordt 30% korting verleend op het lesgeld van de tweede, derde les etc (uitgezonderd wedstrijdtraining).

Lesuitval
Mochten, door omstandigheden en dus overmacht, lessen door Studio Max Dance geannuleerd worden (bijvoorbeeld ziekte van de docent) dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Dit zal telefonisch of per mail worden medegedeeld.

Vanaf de tweede vervallen les zal er een passende vervanging/inhaal-regeling getroffen worden.

Afwezigheid cursist
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Studio Max Dance hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail. Er is geen sprake van restitutie van het lesgeld bij niet gevolgde lessen.

Indien er om persoonlijke redenen lessen worden gemist, neem dan even contact op per mail. Er zal dan worden gekeken naar een andere mogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld door het treffen van een inhaalregeling. Echter komen de eerste vier gemiste lessen in de regel voor eigen rekening.

Samenstelling groepen
Deze wordt door de dansdocent naar eigen inzicht ingedeeld, dit is onder andere afhankelijk van leeftijd & vorderingen. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal Studio Max Dance de uiteindelijke beslissing nemen.

De lessen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname, minstens 3 cursisten dienen aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt voor eigen risico, Studio Max Dance kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat bij blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Aangeraden wordt om kostbare eigendommen thuis te laten.

Schade
Schade toegebracht aan de inventaris (het gebouw waar de lessen plaatsvinden) wordt op de leden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Wangedrag
Een cursist, die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de dansschool in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen ontzegd worden, zonder recht op restitutie van reeds betaalde contributie.

Huishoudelijke mededelingen
Studio Max Dance is ten alle tijden gerechtigd lestijden, rooster en huisregels te wijzigen. Daarnaast is het mogelijk dat tarieven jaarlijks wijzigen.

De danszaal mag niet betreden worden met straatschoenen of schoenen met vuile zolen. Gelieve lange haren vast te binden in een staart/knot.

Beeldopnamen voor pr doeleinden
Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten, optredens, eindshows e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Studio Max Dance kan deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder/verzorger hiervan op de hoogte te stellen. Onder pr valt specifiek; website, drukwerk & social media.

Deze voorwaarden geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van Studio Max Dance. Ouders, familieleden en andere belangstellenden kunnen bij kijklessen of optredens fotograferen en filmen. Echter wordt deze aanwezige verzocht het beeldmateriaal voor eigen gebruik te bewaren. Toon deze enkel in huiselijke kringen. Wij vertrouwen er op dat ouders zelf verantwoordelijk omgaan met het beeldmateriaal.

Slotbepaling
Bij inschrijving gaan de cursist en de betaling plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van Studio Max Dance.

Administratie / bereikbaarheid
Studio Max Dance is voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur (vakanties uitgezonderd). Verder kunt u buiten de bovenstaande tijd ook proberen te bellen en bij afwezigheid een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. En u kunt natuurlijk altijd via de mail contact opnemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Postadres Bezoekadres
Studio Max Dance
Heilig Leven 6
3421 SE Oudewater
Studio Max Dance
Iepenweg 5
3421 TW Oudewater

 

KVK: 65795148

Btw-identificatienummer: NL002303222B72
Rekeningnummer: NL26INGB007213151 t.n.v. Studio Max Dance

Tel: 06 23343266

www.studiomaxdance.nl

info@studiomaxdance.nl